ПОРТФОЛІО

Портфоліо – це комплект матеріалів, що розкривають професійну діяльність учителя за темою самоосвіти, характер його діяльності, творче і професійне становлення вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Найважливіше ˗˗ щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості й побачив способи подолання труднощів і досягнення більш високих результатів.

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, відображати власні думки вчителя щодо його діяльності, надавати повну картину творчого зростання педагога. Коментар може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з висловленням своїх думок, есе, пояснювальної записки та ін.

Розмістити портфоліо бажано на Інтернет-ресурсі навчального закладу або власному.

Вимоги до оформлення портфоліо

1. Логічність структуризації матеріалів, лаконічність усіх письмових пояснень.

2. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

3. Технологічність.

4. Наочність результатів роботи.

5. Достовірність поданої інформації.

6. Націленість автора на самовдосконалення.

7. Охайність та естетичність оформлення.

Портфоліо може містити такі розділи

(кожен лишає за собою право оформлення портфоліо за власним бажанням)
Розділ 1. «Загальні відомості»

У цьому розділі розміщується фото, зазначаються ПІБ, посада та назва навчального закладу, у якому працює вчитель, педагогічні звання та нагороди.

Розділ 2. «Мої досягнення»

2.1. «Офіційні документи» (копії документів про закінчення школи, сертифікатів офіційно визнаних міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських конкурсів, фестивалів, інших заходів, документи про участь у грантах, закінчення музичної, художньої, спортивної або іншої школи, сертифікатів про проходження практик, стажувань, тестування, участь у проектах і програмах, журнальні, газетні статті та фотодокументи; копії інших документів, що свідчать про успіхи вчителя).

2.2. «Життєвий досвід» (автобіографія, відгуки з тих місць роботи, де працював автор і т.п.).

2.3. «Навчання у виші» (назва вишу, улюблені предмети, викладачі, мотиви навчання, зміни поглядів на свою майбутню професію, список курсових і дипломних робіт, відгуки викладачів і наукових керівників, керівників навчальних, переддипломних і дипломних практик, список місць проходження практики та виконаних робіт).

2.4. «Науково-практична діяльність»:

— список науково-практичних або наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників з анотаціями на них, рецензіями, відгуками;

— участь у роботі експериментальних майданчиків, шкіл-лабораторій тощо;

— «Мій досвід».

2.5. «Курси за вибором і творчі роботи» (список пройдених додаткових курсів або семінарів, тренінгів; сертифікати, коментарі, набуті компетенції; список своїх творчих робіт, відгуки на них, у тому числі в ЗМІ тощо). Цей розділ дозволяє відстежити процес індивідуального становлення педагога.

Розділ 3. «Я у світі людей»

3.1. «Участь у суспільному житті» (характер громадської активності педагога, займані громадські посади, проекти і програми, у яких брав участь, їх результативність).

3.2. «Хобі, інтереси» (сфера особистих інтересів, занять, хобі; їх приклади, ілюстрації, значення в житті взагалі і в професійному, зокрема).

Розділ 4. «Погляд на себе і в майбутнє»

4.1. «Мої цінності й ідеали» (те, що автор цінує, що вважає важливим, поважає).

4.2. «Мої життєві плани» (бачення власної місії, життєвої та професійної мети, а також стратегії, планів, способів та часу їх досягнення тощо).

4.3. «Мій девіз» (девіз, кредо на новому етапі життя).

Розділ 5. Результати педагогічної діяльності

Матеріали цього розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за період роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (власні досягнення, список учнів - переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань тощо).

Розділ 6. Науково-методична діяльність

У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

· обґрунтування вибору освітньої програми й комплекту навчально-методичної літератури, за якою працює;

· обґрунтування вибору навчальних і виховних педагогічних технологій;

· обґрунтування застосування у своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики, зокрема, для оцінки власної професійної діяльності;

· використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей із проблемами розвитку і т. п.;

· робота в методичному об'єднанні загальноосвітнього навчального закладу;

· результативність участі в професійних і творчих педагогічних конкурсах;

· участь у методичних і предметних тижнях, семінарах, конференціях;

· підготовлені для виступів творчі звіти, реферати, доповіді, статті, інші документи.

Розділ 7. Позаурочна професійна діяльність

Розділ може містити матеріали:

· програми роботи гуртків та факультативів;

· сценарії позакласних заходів, фотографії й відеозаписи проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);

· список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, виконаних учнями з предмета у позаурочній діяльності;

· інші інформаційно-аналітичні матеріали.

Розділ 8. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі розміщується витяг з паспорта навчального кабінету (за його наявності):

· список словників та іншої довідникової літератури з предмета;

· список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

· наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр та ін.);

· наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

· аудіо - та відеопосібники;

· наявність дидактичного матеріалу, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів і творів тощо;

· інші матеріали за бажанням учителя.

До зазначених документів можуть додаватися також матеріали, що регламентують роботу педагога (положення про єдиний орфографічний режим, ведення й перевірку зошитів, норми оцінки та ін.).

У творчому досьє можуть бути представлені збірки різних творчих, проектних, дослідницьких робіт учителя, опис його авторських методик, розробок, програм; а також дані про основні напрямки його творчої активності, участі в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження курсів підвищення кваліфікації; карта творчого зростання та ін.

У діагностиці успішності вчителя містяться результати оцінки й самооцінки педагога: особистості вчителя, педагогічної діяльності, професійного спілкування, якості освітнього процесу (аналіз роботи за 3 роки: зрізи знань, підсумки успішності, навчальне навантаження вчителя, програмний банк, використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку кабінету).

Відгуки містять характеристики ставлення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією, колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про творчу роботу, виступ на НПК, педагогічних читаннях, педрадах та ін., рецензії на статті, методичний бюлетень про проведені відкриті уроки, висновок про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької), резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.

Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi