МІЙ ДОСВІД

Авторське узагальнення досвіду має бути розміщене на Інтернет-ресурсі у формі тексту (статті, доповіді тощо).

Орієнтовна структура опису досвіду є такою:

1. Тема досвіду.

Тема має бути чітко й лаконічно сформульована, з відображенням ідеї досвіду, області використання та характеру управлінської, методичної або навчально-виховної проблеми, яку він вирішує. Тему слід визначати конкретно.

2. Стислі відомості про носія досвіду, період роботи над темою досвіду

3. Обґрунтування актуальності досвіду, значення його для вдосконалення та підвищення якості навчально-виховного процесу.

Обґрунтування має виходити з двох основних позицій:

- Практична значущість досвіду (наскільки даний досвід сприяє вирішенню завдань державної політики в освіті та регіональних освітніх завдань, яка його соціальна значущість (у тому числі, й для викладачів інших предметів);

- які типові загальні недоліки (протиріччя), що існують сьогодні в педагогічній діяльності, допомагає ліквідувати (розв’язати) запропонований досвід.

4. Формулювання авторського підходу має базуватися на науковій основі: які теорії, положення, розробки науковців використовує автор для вдосконалення навчально-виховного процесу, на яких сучасних наукових ідеях, положеннях формувався передовий педагогічний досвід.

Особливо важливо виокремити властиві лише автору досвіду підходи до раціоналізації існуючих ідей, авторське застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат (інноваційна значущість).

5. Провідна ідея досвіду - визначення головного, найбільш суттєвого в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: яких позитивних змін в удосконаленні навчально-виховного (управлінського) процесу очікує автор.

Для цього бажано виділити в проблемі складові частини (фактори успіху), розмістити їх у відповідній послідовності. Факторами успіху можуть бути: визначення змісту навчально-виховної роботи (Що?), мети і завдань педагогічної діяльності (Для чого?), форм і методів навчально-виховної роботи, їх оптимального вибору, технології їх використання, способів діяльності педагога і дітей (Як?).

Сформулювати ідею досвіду допоможе конструктор-відповіді на питання: Що робить автор? Для чого він це робить? або Який одержав результат? Як він це робить?

6. Технологія досвіду: як поетапно, за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду.

Необхідно визначити особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід, конкретні зразки педагогічних напрацювань, описати постановку педагогічного експерименту та його результати, обґрунтувати ефективність нових прийомів та засобів навчання. Для того, щоб правильно визначити ефективність навчальної, виховної роботи педагога, важливо з’ясувати, які завдання він ставить, обираючи ті чи інші методи, прийоми, форми. Необхідно звернути увагу на зміст навчальної і виховної роботи (характер доказів, фактів, прикладів, що сприяють глибокому засвоєнню учнями тих чи інших світоглядних і наукових ідей), відповідність змісту поставленій меті і завданням; форми і методи навчальної і виховної роботи - їх оптимальний вибір у зв’язку з поставленою метою і завданнями; технологію їх застосування, способи діяльності вчителів і учнів; організацію навчально-виховного процесу, способи включення в навчальну, трудову діяльність, відповідність організації поставленим меті і завданням.

7. Урахування в досвіді роботи психологічних особливостей учнів.

8. Які труднощі долав носій досвіду в процесі роботи.

9. Результативність досвіду на основі аналізу показників: особистісного розвитку учнів, сформованості в них громадянських, полікультурних, мовних та інших компетенцій; навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності. Необхідно зазначити відмінність одержаних результатів у навчально-виховному процесі від попередніх за таких само умов, зробивши акцент на порівняльному аналізі результативності роботи.

10. Загальний висновок, що підтверджує значущість досвіду, можливості та умови використання запропонованого досвіду в масовій педагогічній практиці.

11. Додатки (у разі потреби), необхідні для повноти досвіду: ілюстрації, таблиці, діаграми, матеріали довідникового характеру, авторські програми, модифіковані програми, проекти, цикли уроків, сценарії, тематичні та поурочні плани та ін., які не повинні повторювати текст роботи, а тільки доповнювати її.

Перелік можливих матеріалів додатків до опису досвіду роботи:

• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.

• Перевірка ефективності досвіду.

• Послідовники.

• Фотографії вчителя, кабінету, стендів.

• Тематичне планування.

• Поурочні плани.

• Система уроків, занять з теми досвіду.

• План самоосвітньої роботи.

• План роботи факультативів.

• План гурткової роботи.

• Комп'ютерне забезпечення занять.

• Сценарії вечорів, свят і т.п.

• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів та ін.

• Творчі роботи учнів.

• Дані про успішність учнів.

• Участь учнів у суспільному житті громади.

Дані про випускників та колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).

Кiлькiсть переглядiв: 124

Коментарi